Nghị quyết số 10.2018/NQ-HĐQT ngày 12/09/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 10.2018/NQ-HĐQT ngày 12/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nha Mân.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-10-HĐQT-2018