Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 08/12/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 08/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về vệc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

sj1-nq-so-10-cua-hdqt