Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 26/09/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 26/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu xuống mức thấp hơn 51%/Vốn điều lệ Công ty TNHH thực phẩm Hùng Hậu.
  • Lý do: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu không góp thêm vốn vào Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu khi Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu thực hiện tăng vốn điều lệ.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ so 10 cua HDQT