Nghị quyết số 11.2018/NQ-HĐQT ngày 26/09/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 11.2018/NQ-HĐQT ngày 26/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua việc ký kết 02 (hai) Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-11-HĐQT-2018