Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 26/09/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 26/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Hùng Hậu Lâm Đồng, với các thông tin cụ thể sau:

  1. Tên Công ty: CÔNG TY TNHH HÙNG HẬU LÂM ĐỒNG.
  2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
  3. Vốn Điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
  4. Tỷ lệ góp vốn: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng), chiếm 5%/ Vốn điều lệ Công ty TNHH Hùng Hậu Lâm Đồng.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-Nghi quyet so 11 cua HDQT