Nghị quyết số 12.2018/NQ-HĐQT ngày 27/09/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 12.2018/NQ-HĐQT ngày 27/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-12-HĐQT-2018