Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 21/12/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 21/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bổ sung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017, để ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

nq-so-12-cua-hdqt