Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 07/12/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019: ngày 28/12/2018.
  • Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019: từ ngày 16/01/2018 đến ngày 26/01/2018.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-13-HĐQT-2018