Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/09/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Nha Mân, với các thông tin cụ thể sau:

  1. Tên Công ty: CÔNG TY TNHH Nha Mân
  2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
  3. Vốn Điều lệ ban đầu: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).
  4. Vốn Điều lệ thay đổi: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng). Lý do: Công ty TNHH Nha Mân thực hiện tăng vốn điều lệ.
  5. Tỷ lệ góp vốn: Góp thêm 12.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng) vào Công ty TNHH Nha Mân, nâng tổng vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Công ty TNHH Nha Mân thành 21.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ sáu trăm triệu đồng), chiếm 48%/Vốn điều lệ Công ty TNHH Nha Mân.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ so 13 cua HDQT