Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 02/10/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Từ Thanh Phụng.
  • Thống nhất qua việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ so 14 cua HDQT