Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 06/10/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 06/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-NQ HDQT so 16 vv dang ky va niem yet bo sung chung khoan