Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: ngày 08/01/2018.
  • Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: từ ngày 20/01/2018 đến ngày 31/01/2018.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ so 17 cua HDQT