Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Ngày 23 tháng 04 năm 2016, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM và đưa ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo link bên dưới:

SJ1-NQ&BBH-DHDCD-TN-2016