Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ 01/10/2016-30/09/2017

Ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 tại Khách sạn Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM và đưa ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 theo link bên dưới:

nqbbh-dhdcd-thuong-nien-nam-tai-chinh-tu-01-10-2016-den-30-09-2017