Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu-Ngày 06/09/2016

Ngày 08/09/2016, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhận được Quyết định số 559/QĐ-SGDHN ngày 06/09/2016 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

CVD cua SGDCKHN vv chap thuan niem yet bo sung co phieu