Quyết định số 01.2018/QĐ-HĐQT ngày 08/03/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 01.2018/QĐ-HĐQT ngày 08/03/2018 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Ngô Văn Thế (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).

 

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-01-HDQT-2018