Quyết định số 01.2019/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 01.2019/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2019 về việc thôi nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Nguyễn Minh Hoàng (Lý do: Vì lý do cá nhân).

 

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-01-HDQT-2019