Quyết định số 02.2018/QĐ-HĐQT ngày 08/03/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 02.2018/QĐ-HĐQT ngày 08/03/2018 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Đinh Nhân Thiên Phúc.

 

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-02-HDQT-2018