Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Minh Hoàng.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

QD 02 cua HDQT vv bo nhiem Ke toan truong