Quyết định số 08/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 08/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Văn Thế.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

qd-so-08-cua-hdqt-vv-mien-nhiem-pho-tong-giam-doc