Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2017 về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2017 về việc thôi nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Từ Thanh Phụng.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-QD so 09 cua HDQT