Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Trần Thanh Hương.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-QD so 10 cua HDQT