Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2017 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2017 về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Tô Thị Kim Thịnh.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-QD so 11 cua HDQT