SJ1 CBTT Điều lệ sửa đổi ngày 24/04/2018

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2018 tổ chức chính thức vào ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Download bản Điều lệ đầy đủ theo đường link sau:

SJ1 CBTT vv sua doi, bo sung Dieu le Cong ty