SJ1 CBTT Quy chế quản trị nội bộ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quy chế quản trị nội bộ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2018 tổ chức chính thức vào ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Download bản Quy chế quản trị đầy đủ theo đường link sau:

SJ1 CBTT Quy che quan tri noi bo