SJ1 CBTT về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2018 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Download toàn văn Công văn theo đường link sau:

SJ1-CBTT vv Ky hop dong kiem toan BCTC nam tai chinh 2018