SJ1 công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo công văn số 3880/UBCK-QLCB ngày 21/06/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SJ1.

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2018.
  • Mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  • Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu lưu hành): 3%

Download toàn văn Công văn theo đường link sau:

SJ1-CBTT-CV so 38 ve phat hanh co phieu de tang von co phan tu nguon von chu so huu