SJ1-Công văn số 3880/UBCK-QLCB ngày 21/06/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SJ1

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Công văn số 3880/UBCK-QLCB ngày 21/06/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SJ1.

Download toàn văn Công văn theo đường link bên dưới:

SJ1 – Cong van cua UBCKNN ve viec nhan du tai lieu