SJ1-Quyết định số 568/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của SJ1 ngày 06/09/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Quyết định số 568/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SJ1 ngày 06/09/2018.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

QĐ568.2018.ChapThuanNiemYetBoSungCoPhieu-SJ1