SJ1-Thông báo số 1381/TB-SGDHN ngày 25/10/2017 của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Thông báo số 1381/TB-SGDHN ngày 25/10/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

  • Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 8.325.226 cổ phiếu.
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 83.252.260.000 đồng.
  • Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 18.780.597 cổ phiếu.
  • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 187.805.970.000 đồng.
  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 27/10/2017.
  • Lưu ý: Số lượng 4.934.361 cổ phiếu bán tiếp cho đối tượng nhà đầu tư khác do không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 17/09/2018.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1 – Thong bao ngay giao dich dau tien – 2017 10 25