Thông báo thay đổi niên độ năm tài chính

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thay đổi niên độ năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 của năm liền kề như sau:

  • Năm tài chính đầu tiên áp dụng niên độ mới: Bắt đầu từ ngày 01/01/2016 và kết thúc vào 30/09/2016.
  • Bắt đầu từ năm tài chính thứ 2 áp dụng niên độ mới: Ngày bắt đầu là ngày 01/10 năm này và kết thúc vào ngày 30/09 của năm tiếp theo.

Download thông báo theo đường link sau:

SJ1- TB-12.2016-26.05.2016