Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành – Ngày 15/09/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, thông báo được lập ngày 15/09/2017.

Download file Thông báo đính kèm theo đường link sau:

TB thay doi so luong co phieu dang luu hanh