Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2018.
  • Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 15/08/2018.
  • Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

SJ1-CBTT-TB ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen phat hanh co phieu de tang von co phan tu nguon von chu so huu va tra co tuc nam 2017