Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2018

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

SJ1-CBTT TB gui VSD ve ngay dang ky cuoi cung de to chuc DHDCD nam tai chinh 2018