Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/09/2017 như sau:

 

– Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2016

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/09/2017.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

tb-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-to-chuc-dhdcd