Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và mua chứng khoán

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và mua chứng khoán như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2017.
  • Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu.
  • Tỷ lệ thực hiện:-  Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 50:03 (Người sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).-  Thực hiện quyền mua cổ phiếu: 01:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

CBTT ve ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tra co tuc bang co phieu va mua chung khoan