Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

Ngày 19/02/2016, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 143/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (mã CK: SJ1) như sau:

 

– Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2016

– Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

– Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

– Thời gian thanh toán: ngày 17/03/2016

 

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem thông báo bên dưới:

TB-143-VSD-Ngay -DKCC-Tam-ung-co-tuc-bang-tien