Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 11/07/2016, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 882/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (mã CK: SJ1) như sau:

 

– Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2016

– Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu.

–Trả cổ phiếu bằng cổ tức:

  • Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

–Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu:

  • Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

TB-882-VSD-2016