Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách NSHCK tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 10/03/2016, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 333/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (mã CK: SJ1) như sau:

 

– Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2016

– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

– Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

 

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem thông báo bên dưới:

TB-333-VSD-To-chuc-DHDCD-2016