Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

TB-vv-To-chuc-DHDCD-thuong-nien-2013-