Báo cáo Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu là cổ đông lớn của SJ1- ngày 06/07/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu trở thành cổ đông lớn và nắm giữ 10.821.938 cổ phiếu (51,286%) SJ1 đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

06.07.20 BC-tro-thanh-co-dong-lon-CTCPPTHH