Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán)

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 xin trình bày Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán bới Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn như sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *