Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2022 (Riêng)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 4 Năm tài chính 2022 (01/07/2022 – 30/09/2022) được lập ngày 20/10/2022.

Download toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 (Riêng) theo đường link bên dưới:

SJ1-BCTC Quy 4 – Rieng