Báo cáo Thường niên năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm tài chính 2021 được lập ngày 23/12/2021.

Download Báo cáo thường niên năm 2020 theo đường link bên dưới:

SJ1-Bao-cao-thuong-nien-2021