Báo cáo Thường niên năm tài chính 2020

 

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm tài chính 2020 được lập ngày 04/01/2021.

Download Báo cáo thường niên năm 2020 theo đường link bên dưới:

SJ1 – Bao cao thuong nien 2020