Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021 (từ 01/01/2021-30/06/2021) được lập ngày 28/07//2021:

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1-BC-tinh-hinh-quan-tri-06-thang-dau-nam 2021