Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 (từ 01/01/2020-31/12/2020) được lập ngày 28/01//2021:

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1-BC-tinh-hinh-quan-tri-nam 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *