Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 (từ 01/01/2021-31/12/2021) được lập ngày 27/01//2022:

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1-BC-tinh-hinh-quan-tri-nam 2021