Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 (từ 01/01/2022-31/12/2022) được lập ngày 19/01//2022:

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1-BC-tinh-hinh-quan-tri nam 2022