Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 tại Khách sạn REX – Số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,Quận 1, TP. HCM và đưa ra Nghị quyết số 01.2020/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 theo link bên dưới:

SJ1-CBTT-NQ-BBH-DHDCD-thuong-nien-2020